2021 05 19 Kviečiame teikti ekspertų kandidatūras

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas atnaujina ekspertų sąrašą ir kviečia teikti kandidatus, galinčius vertinti kultūrinius, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamuosius projektus.
 
Kandidatus iki šių metų rupjūčio 20 d. gali siūlyti Fondo dalininkai, meno kūrėjų, viešosios informacijos rengėjų asociacijos ir kitos institucijos, formuojančios kultūros politiką ar veikiančios kultūrinėje žiniasklaidoje.
 
Tarybos patvirtintas bendras ekspertų sąrašas bus paskelbtas Fondo internetinėje svetainėje per 14 kalendorinių dienų nuo jo patvirtinimo.
 
Reikalavimai ekspertams:
  • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų patirtį visuomenės informavimo, kultūros ar švietimo srityse;
  • būti nepriekaištingos reputacijos. Ekspertams taikomi tokie patys reikalavimai, kaip ir valstybės tarnautojams. Kriterijus, kuriais remiantis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, nustato Valstybės tarnybos įstatymas;
  • turėti specialių įgūdžių, žinių, kompetencijos, reikalingų vertinti pateiktus projektus 6 programoms: periodinių kultūros ir meno leidinių, nacionalinės periodinės spaudos, regioninės periodinės spaudos, nacionalinių radijo ir televizijos, regioninių radijo ir televizijos, internetinės žiniasklaidos.
Ekspertai skiriami 2 metų laikotarpiui, tas pats asmuo negali būti ekspertų grupės nariu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ekspertais negali būti kultūros ir meno organizacijų vadovai, jų pavaduotojai, jų įsteigtų įstaigų vadovai, Fondo darbuotojai. Taip pat ekspertu negali būti asmuo, kurio artimi asmenys, kaip jie apibrėžti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatyme, yra susiję su Fondo dalininkais darbo, autorinių sutarčių ir kitais sutartiniais santykiais.
 
Kartu su siūlymu privaloma pateikti šiuos dokumentus:
  • kandidato gyvenimo aprašymą;
  • siūlančios institucijos rekomendaciją (nurodant kandidato el.pašto adresą ir kontaktinį telefoną);
  • kandidato sutikimą būti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertu, nurodant, kokio pobūdžio projektui (-ams) kandidatas galėtų daryti ekspertinį vertinimą.
 
Siūlymai su privalomais dokumentais teikiami el. adresu info@srtfondas.lt su nuoroda Kandidatas į Fondo ekspertus.
Mūsų draugai